Vi må mange år tilbake i tid, om vi skal kunne snakke om vanlig ordinær jakt på ulv. Men som alle vet så har ulven kommet tilbake i vår fauna, hvor den er både elsket og hatet. Det er ikke rovdyrdebatten jeg skal skrive om, men mer om hvordan dette med ulven er i forhold til forvaltning. Det er et stort og relativt komplisert tema, men jeg skal uansett prøve å komme med en kort redegjørelse for hvordan jakt på ulv – foregår i Norge i dag. Det at det foregår det man kaller for tyvjakt på ulv i Norge, er nok ganske så sikkert. Men i hvor stort omfang, er det ikke noen som vet med sikkerhet. Men jeg skal nå ta for meg den lovlige jaktformen på dette flotte rovdyret, som etter mange år med fravær i norsk fauna – igjen er å finne i deler av landet vårt.

Lissensjakt på ulv

I 2017 ble det vedtatt at det kunne åpnes for lisensjakt på ulv, konkret går denne type jakt ut på at det kan felles et bestemt antall individer – men det skal være med hjemmel i naturmangfoldloven § 18. Kvoten var på 42 dyr, og per april i fjor var det skutt 28 ulver totalt. Det har også tidligere vært åpnet for lisensjakt på ulv, men da med et langt lavere antall dyr. Fjorårets lissens fellings periode var spesiell på mer enn en måte, jeg tenker da på det høye antallet dyr som ble skutt – men også det at det ble åpnet for felling i etablerte revir. Dette har aldri skjedd tidligere, og Klima- og Miljødepartementet ble møtte med sterk kritikk fra enkelte hold.

Skadefelling

Lissensjakt på ulv

Det er en kjent sak at enkelte ulver kan gjøre mye skade, da kan det gjøres vedtak om felling av enkeltindivider. Dette for å stoppe eller redusere skader på husdyr, og da spesielt sau.

Over bestandsmålet

Det var ikke uten grunn at det ble åpnet for felling av dyr i etablerte revir, og at kvoten var så høy som den var. De siste årene har bestandsmålet som er satt av Stortinget, blitt overskredet uten at jeg har opplysninger om det nøyaktige antall dyr det dreier seg om.

Ulvesonen

Bestandsmålene gjelder innenfor den vedtatte ulvesonen, som omfatter deler av Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Ved å ta i bruk lissens felling, ønsker man å regulere antall ulver – blant annet for å forhindre skader på beitedyr. Innenfor ulvesonen, deler man videre opp i regioner – dette kalles naturlig nok for en rovviltregion, som da altså omfatter våre andre rovdyr som finnes i vår fauna. Gaupe og Bjørn er nok de mest aktuelle, når vi ser bort fra ulven.

Skjevt fordelt

I en del områder er det for mye ulv, mens det i andre deler av landet – knapt nok er påvist ulv. Dette er først og fremst i fylker, utenfor de som allerede er nevnt. Oppsummeringen etter at lisensperioden gikk ut 31.mars 2018, var at lisensjegere hadde skutt 24 ulver – mens 4 dyr ble tatt av Statens naturoppsyn i samarbeid med et kommunalt fellingslag.